Turkish Journal of Archaeology and Ethnography

86-Turkish Journal of Archaeology and Etnography (2023/2)

The Lydian Palaces at Sardis in the Ligt of New Research Sayfalar 11-45

Yeni Araştırmalar Işığında Sardis'te Lidya Sarayları

Nicholas CAHILL

Parion Tiyatrosu Postscaenium Bölümün Kuzeydoğusunda Ele Geçen Kandiller Üzerine Değerlendirmeler Sayfalar 45-65

Evaluations on the Oil Lamps Found in the North East the Postseacaenium Section of the Parion Theater

Vedat KELEŞ, Sedat PEKGÖZ

Dijital Çağın Müzecilik Deneyimi: Metaverse Müze

Museum Experience of the Digital Age: Metaverse Museum

Fatma Sezin DOĞRUER


Müze Deneyiminde İnteraktif Uygulamaların Rolü: Göbeklitepe Ören Yeri ve Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Örneği

The Role of interactive Applications in The Museum Experience: The Exampla of Göbeklitepe Ruins And Şanlıurfa Arkeology Museum

 Muhittin ÇİÇEK, Volkan GENÇ


Kars Geleneksel Kafkas, Osmanlı, Türkmen Kadın Giyimleri ve Etkileşimleri

Kars Traditional Caucasian, Ottoman, Turkmen Women's Clothing and İnteractions

Emine ERDOĞAN, Feyza AKASLAN KODALOĞLU


Şamanistik Bezemeleriyle İsa Sofi Türbesi: Sıva Karakterizasyonu ve C-14 Analizi

Tomb of İsa Sofi with Shamanastic Motifs: Glaster Characterization and C-14 Analysis

Yasemin DALGIÇ, Nagihan ARIKAN, Seda ESEN, Turhan DOĞAN, Erhan İLKMEN


Görme Engelli Müze Ziyaretçilerine Yönelik Çoklu Duyu Kullanımları

Uses of Multiple Senses for The Visually İmproved Museum Visitors

Zeynep AKTOPMisis Antik Kenti İçin Kültürpark Tasarım Modeli Önerisi

Culturel Park Design Proposal For Misis Ancient City

Fatma Seda ÇARDAK