Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi

86-Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi (2023/2)

The Lydian Palaces at Sardis in the Light of New Research/ Sayfalar 11-45

Yeni Araştırmalar Işığında Sardis 2te Lidya Sarayları

Nicholas CAHILL

Parion Tiyatrosu Postscaenium Bölümünün Kuzeydoğusunda Ele Geçen Kandiller Üzerine Değerlendirmeler Sayfalar 45-65

Evaluations on the Oil Lamps Found in the North East of the Postcaenium Section of the Parion Theater

Vedat KELEŞ, Salih PEKGÖZ

Dijital Çağın Müzecilik Deneyimi: Metavers Müze Sayfalar 65-85

Museum Experince of the Digital Age: Metaverse Museum

Fatma Sezin DOĞRUER


Müze Deneyiminde İnteraktif Uygulamaların Rolü: Göbeklitepe Ören Yeri ve Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Örneği

The Role of Interactive Applications in The Museums Experience: The Example of Göbeklitepe Ruins And Şanlıurfa Archaeology Museum

  Muhittin ÇİÇEK, Volkan GENÇKars Geleneksel Kafkas, Osmanlı, Türkmen Kadın Giyimleri ve Etkileşimleri Sayfalar105-119

Kars Traditional Caucasian, Ottomon, Turkmen Women's Clothing and İnteractions

Emine ERDOĞAN, Feyza AKASLAN KODALOĞLU


Şamanistik Bezemeleriyle İsa Sofi Türbesi: Sıva Karakterizayonu ve C-14 Analizi Sayfalar 119-133

Tomb of İsa with Shamanastic Motifs: Glaster Characterization and C-14 Analysis

Yasemin DALGIÇ, Nagihan ARIKAN, Seda ESEN, Turhan DOĞAN, Erhan İLKMENGörme Engelli Müze Ziyaretçilerine Yönelik Çoklu Duyu Kullanımları Sayfalar 133-151

Uses of Multiple Senses for The Visually İmproved Museum Visitors

Zeynep AKTOP


Misis Antik Kenti İçin Kültürpark Tasarım Modeli Önerisi Sayfalar 151-173

Culturel Park Design Proposal For Misis Ancient City

Fatma Seda ÇARDAK