Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi

Yayın İlkeleri

TÜRK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİ

AMAÇ

Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi,  Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yılda üç sayı olarak yayımlanan, bilimsel nitelikli, uluslararası ve hakemli bir dergidir. Basılı ve elektronik formatta, ücretsiz olarak yayımlanan dergide, Türkiye sınırları içerisindeki çalışmalar başta olmak üzere arkeoloji, sanat tarihi, etnografya ve alt dalları ile bağlantılı disiplinlerle ilgili bilimsel makalelere yer verilecektir. Derginin yayın politikası, kapsamı ve içeriği ile ilgili kararlar Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen Yayın Kurulu tarafından alınmaktadır.

 

KAPSAM

Dergi, Türkiye sınırları dâhilinde arkeoloji, sanat tarihi ve etnografya ile bağlantılı tüm alanlarda yapılan araştırma, yorum ve değerlendirmeler başta olmak üzere Antik Dönem Tarihi Coğrafyası, Prehistorya, Protohistorya, Önasya ve Klasik Arkeoloji, Müzecilik, Eskiçağ Tarihi, Epigrafi, Nümizmatik, Antropoloji, Arkeometri, (Koruma Onarım ve Restorasyon), Mimarlık Tarihi, Sanat Tarihi ve Etnografya konularında yazılmış nitelikli, özgün ve aşağıda belirtilen etik ilke ve kurallara uygun makaleleri yayınlar. Belirtilen bilim dalları ile bağlantılı olarak kültürel miras yönetimi ve diğer sosyal bilim alanlarındaki yeni yorum ve yaklaşımlara, ilk defa yapılan tespit, uygulama ve analiz çalışmaları ile ilgili makalelere de açıktır. Dergide yalnızca malzeme tanıtımına yer veren ve kazı ön raporu niteliğine sahip olan yazılara yer verilmeyecek olmakla birlikte, özgün buluntularla ilgili haber niteliği taşıyan yazılar kabul edilecektir. 

 

YAYIN İLKELERİ

1. Yayın Dili

Dergide yayınlanacak olan yazıların Türkçe veya İngilizce olarak gönderilmesi gerekmektedir. Resim alt yazıları, anahtar sözcükler ve özetler Türkçe ve İngilizce olarak çift dilli olarak hazırlanmalıdır.  

 

2. Süre

Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, 2021 yılından itibaren her yıl iki sayı olarak yayınlanacaktır.

3. Kabul

Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, Antik Dönem Tarihi Coğrafyası, Prehistorya, Protohistorya, Önasya ve Klasik Arkeoloji, Müzecilik, Eskiçağ Tarihi, Epigrafi, Nümizmatik, Antropoloji, Arkeometri, Koruma Onarım ve Restorasyon, Mimarlık Tarihi, Sanat Tarihi ve Etnografya konularında yazılmış özgün ve nitelikli makaleleri kabul eder.

Dergiye gönderilecek makaleler “Yazım Kuralları” dikkate alınarak “Örnek Makale Şablonu” üzerinde hazırlanmalıdır.

Aksi belirtilmedikçe yazılarla ilgili tüm yazışmalar ilk yazarla yapılır. Makale gönderimleri online olarak "https://dergipark.org.tr/tr/pub/arkeolojiveetnografya" internet sayfasında "Makale gönder" yoluyla; Dokümanlar bölümünde belirtilen APA 6 yazım kurallarına uyularak ve gerekli dokümanlar eklenerek gerçekleştirilecektir.  

Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, hakemli bir yayın olduğundan gelen yazıların ön kabulünün ardından yayın kurulunun görüşü alınır ve her yazı önerilen iki hakeme gönderilir. Kör hakem sistemi benimsendiğinden yazarın ismi hakeme hiçbir şekilde bildirilmez. İki olumlu görüş alınması durumunda yazı yayına alınır. Hakemlerin getirdiği eleştiri, öneri ve düzeltmeler hakem ismi gizlenerek yazara geri gönderilir. Yazarlar hakemlerden gelecek değişiklik, düzeltme ve ilaveleri taahhüt etmiş sayılırlar. Ancak yazarlar görüşlerinde ısrarcı oldukları ve gerekçeli bildirim yaptıkları durumlarda yayın kurulu yeni bir değerlendirmeye gidebilir. Hakemler tarafından oy birliği veya oy çokluğu ile uygun bulunan makaleler; yazım kuralları, görsel yazı ilişkilendirilmesi, yazı düzeni gibi doğrultularda gözden geçirilir. Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmamış makaleler işleme konulmadan yazarına iade edilir.

Yayın koordinatörü tarafından gerçekleştirilen son gözden geçirmenin ardından aksaklık bulunmayan yazıların tamamı havuzda bekletilir ve yıl içerisinde aynı yazara ait birden fazla makaleye yer verilmeyecek şekilde, gönderim ve onay sırası dikkate alınarak yayınlanır.

 

YAZIM KURALLARI

1. Format

Yazılar taed.ktb.gov.tr adresinden indirilebilecek yazım kuralları paralelinde hazırlanmalıdır. Makalelerin değerlendirilmesi kör hakemlik süreci ile gerçekleştirileceğinden makale ana metninde yazarların kimlik bilgilerine yer verilmemesi gerekmektedir. Yazar bilgilerine makale ana metni ile birlikte gönderilecek Kapak Sayfasında yer verilmelidir.

Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde, Microsoft Word Programında, Times New Roman karakteri ile adı geçen web sayfasında yer verilen APA 6 formatına uygun olarak yazılmalıdır. Yayına hazır metinlerin belirtilen e-posta adreslerine, 6. maddede yer verilen hususlar dikkate alınarak gönderilmesi gerekmektedir.

 

2. Özet ve Anahtar Kelimeler

Türkçe ve İngilizce dillerinde en az 100, en çok 250 kelime olarak yazının özünü sunacak şekilde hazırlanmalıdır. İçeriğinde kaynak, şekil, çizelge, fotoğraf vb. bulunmamalıdır. Özet altında Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış beş anahtar kelime verilmelidir.

 

3. Uzunluk

Makalelerin dipnotlar dâhil olmak üzere boşluklu 35.000 karakteri aşmaması gerekmektedir. Verilen karakter sınırını geçen makaleler için editör ve hakemlerin takdir hakkı dikkate alınabilecektir. Makalelerin uzunluğu için alt sınır bulunmamaktadır.

 

4. Çizim ve Fotoğraflar

Çizim ve fotoğraflar dijital olarak iletilmeli ve en az 600 dpi çözünürlükte ve tiff formatında olmalıdır. Tablo ve grafiklerin tiff ve excell formatlarında gönderilmeleri gerekmektedir. Fotoğraf, çizim, tablo ve grafiklerin toplam üst sınırı 12’dir. Görseller ve metin içi göndermelerindeki numaralarda standart sağlanmalıdır. Fotoğraf, çizim ve resimlerin hepsi Res.1, 2, 3… /Fig. 1, 2, 3.... Şeklinde sıralanarak metin sonunda verilmelidir. Ancak ihtiyaç görüldüğü takdirde eser sahibi tarafından makale bütünlüğünü bozmayacak şekilde metnin içerisinde de yer verilebilir. Fotoğraf, çizim ve resimlere metin içinde yapılan atıflar parantez içinde yapılmalıdır. Örneğin: Müzedeki seramik vazolar dönem özelliklerini taşımaktadır (Fig. 1)… Metin içerisinde fotoğraf, çizim, tablo ve grafiklere atıfta bulunulmadıysa, yazar tarafından numarası ile birlikte açıklamalarının yazı ekine eklenmesi gerekmektedir.

Tablo ve çizelgeler görsellerden ayrı isimlendirilebilecek olmakla birlikte, kendi aralarında da bir standardın sağlanması ve Çizelge 1,2,3 veya Tablo 1,2,3… şeklinde bir sıralamaya gidilmesi gerekmektedir. Kullanılan görsel ve tablolar yazara ait değil ise kaynakları belirtilmeli, telif hakkı sorunu olan görsellerin kullanılmasından kaçınılmalıdır. Telif konularında doğacak hak taleplerinde sorumluluk yazara aittir.

 

6. Makalelerin Gönderilmesi

Makaleler, taed.ktb.gov.tr adresinden indirilen dokümanlar ile birlikte Dergipark web sayfası üzerinden gönderilmesiyle kabul edilecektir. Yazarların yazılarının değerlendirme süreci, Telif Hakkı Devir Formu, Etil İlkeler Beyan Formu ve Sorumluluk Beyanı belgelerinin eksiksiz biçimde doldurulup, ıslak imza ile imzalandıktan sonra taranarak veya fotoğrafı çekilerek Dergipark sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Makalelerde şu hususların dikkate alınması gerekmektedir:

1- ULAKBİM kuralları gereğince yazarlar ORCID numarası almalı ve bu numarayı başvurularına eklemelidir.

2- Makalenin Dokümanlar bölümünde yer alan APA 6 yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması gerekmektedir.

3. Makale içinde yer alması talep edilen resim, çizim ve fotoğrafların 4. maddede yer verilen niteliklerde olması ve her birinin yazar tarafından makalede yer alması arzulanan sıra içerisinde numaralandırılması gerekmektedir.

 

Yazışma Adresi

II. TBMM Binası Yanı 06110 Ulus Ankara/TÜRKİYE

 

ETİK İLKELER ve YAYIN POLİTİKASI

 

 

 • Yazarlar gönderdikleri yazıların özgün, başka bir dilde olsa dahi daha önce yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olduğunu kabul etmiş sayılırlar. Eğer gönderilen çalışma yazarın lisans, yüksek lisans veya doktora tezinden veya bir projeden üretilmiş ya da bilimsel bir kongre/toplantıda sunulmuş ise bu durumun kapaktaki başlığa konulacak bir dipnot ile açıklanması gerekir. Bu çalışmalar Yayın Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde kabul edilebilir. Ancak lisans/yüksek lisans/doktora tezi, bilimsel bir kongre/toplantı sunumu veya bir projeden üretildiği ama bunun belirtilmediğinin tespit edildiği durumlarda yazılar reddedilir.
 • Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler değerlendirme aşamasına geçilmeden önce intihal tespit ve raporlama yazılım programı ile taranır. 
 • Makalelerde yararlanılan tüm kaynaklara doğru ve uygun bir şekilde atıf yapılmalıdır.
 • Makalelere fikren katkıda bulunmayan kişilerin yazar olarak belirtilmemesi gerektiği gibi, yazıya fikren katkıda bulunan tüm kişilerin de yazar olarak belirtilmesi gerekmektedir.
 • Dergiye gönderilen yazılar, belirtilen yazım kurallarına ve şablonlara göre hazırlanmış olmalıdır. Yayın Kurulu, yazım kurallarına uymayan yazıları yayınlamama ve düzeltmek üzere yazarlara iade etme yetkisine sahiptir.  Bu tür nedenlerle iadenin yapılması durumunda iade nedeniyle ilgili, yazarlara açık ve nesnel bir şekilde açıklama yapılması gerekmektedir. Reddedilen bir yazının söz konusu düzeltmelerin yapılması koşuluyla kabul edilmesi mümkündür.
 • Dergiye gönderilen makale sayısı, o sayı için belirlenen üst sınırı aşar ise havuza alınır ve dergiye gönderilme tarihi dikkate alınarak sırayla yayınlanır.
 • Yazıların bilimsel, etik ve hukuki sorumluğu yazarlara aittir. Dergide yayına alınan yazılar doğrudan veya dolayı olarak Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi’nin görüşlerini yansıtmaz. Dergi, herhangi bir yükümlülük kabul etmez.
 • Başvuru yapılmasından, yazının yayınlanmasına kadar geçen süreçlerin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilir. Yazarların Telif Hakkı Devri Formu ’nu eksiksiz biçimde doldurarak ıslak imzalı görsellerini yazışma adresine göndermeleri ile yazının tüm yayın hakları Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi’ne devredilmiş sayılır. Yayınlanan çalışmalar için yazarlara telif ücreti ödenmez.
 • Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi’nde yayınlanan çalışmaların telif hakkı dergiye ait olup kaynak gösterilmeden aktarılamaz, çoğaltılamaz ve dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayımlanamaz.
 • Çalışmanın dergiye gönderilmesinin ardından Telif Hakkı Devir Formunda belirtilen yazar adları ve sıralaması haricinde bir isim eklenemez, silinemez veya sıralamada değişiklik yapılamaz. Ancak yazarlar, çalışmalarında bir hata tespit ettiklerinde dergi editör ve yayın kurulunu bilgilendirerek düzeltme veya yazıyı geri çekme süreci için işbirliğine gidebilirler.
 • Kör hakemlik sistemine dâhil olan hakemler, yansız ve nesnel ölçütlere göre değerlendirme yapmalıdırlar. Yazarların ismi hiçbir şekilde yazılar yayınlanana kadar hakemler ile paylaşılmaz. Hakemler, değerlendirdikleri makalelerin yayınlanabilir olup olmadığına ilişkin gerekçeli kararlarını, kendilerine iletilecek Hakem Değerlendirme Formu üzerine doldurarak ve kendilerine verilen süre içerisinde yayın kuruluna iletirler. Formdaki öneri ve eleştirilere yönelik üslubun bilimsel olduğu kadar saygı çerçevesinde ve kibar bir dille yapılması da beklenmektedir. Niteliksiz, kaba yorumlarda bulunan ve teyit edilen değerlendirme süresini geciktiren hakemler, hakem listesinden çıkartılır.
 • Hakemlere yazarların ismi verilmediği gibi, yazarlara da değerlendirme gerçekleştiren hakemlerin ismi hiçbir şekilde verilmez.
 • Çıkar Çatışması bulunan makaleler yayına alınmaz. Değerlendirme sürecinde hakemlerin Çıkar Çatışmasından şüphelendikleri durumları dergi editörlüğüne bildirmeleri ve gerekirse makale değerlendirmesini reddetmeleri gerekir. Çıkar Çatışmasının engellenmesi amacıyla, makale için hakemlik yapan kişiler makale yazarlarının görev yaptığı kişiler olamazlar.   
 • Hakemler, yalnızca uzmanlık alanları ile ilgili alanlarda hakemlik yapabileceklerdir. Hakem havuzunun sürekli güncel tutulması ve genişletilmesi editörlerin sorumluluğundadır.

 

 

 

 

Telefon:+90 (312) 470 6076

                              470 6509

                              470 6139

                              470 6426

 

Faks:      +90 (312) 470 6548

E-Posta: taed@ktb.gov.tr

Adres: II.TBMM Binası Yanı 06110 Ulus Ankara/TÜRKİYE